Ban Giám Đốc Năm Hết Hạn Nhiệm Kỳ
Anthony T. McBride Ngày 4 tháng Năm, 2024
Christian Carroll Ngày 4 tháng Năm, 2024
Trace Salazar Ngày 2 tháng Năm, 2026
Arlene Harper-Veith Ngày 2 tháng Năm, 2026
Madison Barrington Ngày 4 tháng Năm, 2024

Ngày Tổ Chức Cuộc Bầu Cử Viên Chức Tiếp Theo

Ngày 4 tháng Năm, 2024

Địa Điểm Tổ Chức Cuộc Bầu Cử Viên Chức Tiếp Theo

Thủ tục bỏ phiếu vào Ngày Bầu Cử sẽ được tiến hành tại Dragonfly Park Activity Center, 18900 Copper Breaks Crossing, Cypress, Quận Harris, Texas, từ 7 giờ sáng đến 7 giờ tối, trừ khi được quy định theo các Mục 41.032 và 41.033, Bộ Luật Bầu Cử Texas.

Các Yêu Cầu Đủ Điều Kiện Làm Ứng Cử Viên

Để đủ điều kiện là giám đốc của Cơ Quan, người đó phải từ 18 tuổi trở lên kể từ ngày Ngày 4 tháng Năm, 2024, là công dân Hoa Kỳ, là cư dân của Tiểu Bang Texas, và sở hữu đất phải đóng thuế trong Cơ Quan hoặc là một cử tri hội đủ điều kiện của Cơ Quan. Đọc Mục 54.102, Bộ Luật Thủy Cục Texas, và 141.001, Bộ Luật Bầu Cử Texas. Có thể tìm thấy đơn xin tranh cử trên website của Tổng Trưởng Tiểu Bang Texas và các văn kiện khác về việc nộp đơn trên website của Ủy Ban Đạo Đức Texas.

Hạn Chót Nộp Đơn Làm Ứng Cử Viên

Ngày đầu tiên nhận đơn xin ghi tên tranh cử trên lá phiếu là Ngày 17 tháng 1 năm 2024. Hạn chót nhận đơn xin ghi tên tranh cử trên lá phiếu là 16 tháng 2 năm 2024. Không yêu cầu khoản phí nộp đơn hoặc kiến nghị nào trong quá trình nộp đơn.

Dark ModeLight Mode